آشنایی با واحدهای اندازه‌گیری و نحوه‌ی تبدیل کردن‌شان به‌ همدیگر

آشنایی با واحدهای اندازه گیری و نحوه‌ی تبدیل کردن‌شان به‌ همدیگر

حتما برایتان پیش آمده که جلوی تلویزیون نشسته‌اید، فیلم می‌بینید و بادقت به مکالمه‌ی شخصیت‌ها گوش می‌دهید. ناگهان یکی از بازیگران می‌گوید از اینجا تا فلان شهر باید 100 مایل طی کنیم. یا ممکن است یکی‌شان به دیگری بگوید یک محموله‌ی پنجاه پوندی قرار است جابه‌جا شود. حتما هنگام شنیدن چنین مکالمه‌هایی یک علامت سوال در ذهن‌تان ایجاد می‌شود و دل‌تان می‌خواهد بدانید هر مایل چند کیلومتر است یا هر پوند چند کیلوگرم است؟ از این علامت سوال‌ها ممکن است هنگام صحبت با مادربزرگ یا پدربزرگ‌تان هم برایتان پیش بیاید؛ مثلا پدربزرگ‌تان هنگام تعریف از زمان‌های قدیم و لابه‌لای حرف‌هایش از واحدهایی مثل فرسخ، ذرع و…  صحبت می‌کند و شما واقعا هیچ تصوری از این اندازه‌ها ندارید. اینطور وقت‌ها حسابی کنجکاو می‌شوید و می‌خواهید با واحدهای اندازه‌گیری ایرانی هم آشنا شوید و به واحدهای آشنا تبدیل‌شان کنید. اگر شما هم مثل ما دغدغه‌ی تبدیل واحدهای اندازه‌گیری به همدیگر را دارید تا انتهای این مقاله همراه‌مان باشید.

واحدهای اندازه‌گیری و تبدیل ان‌ها

همه چیز درمورد تبدیل واحدهای اندازه‌گیری طولی

فاصله‌ی بین دو نقطه را با طول مشخص می‌کنند. اندازه‌گیری طول ابزارها و واحدهای مختلفی دارد. در گذشته‌های دور، تمدن‌ها ارتباطی با هم نداشتند و بنابراین هر کدام‌شان برای اندازه‌گیری طول، وزن و… واحدهای جداگانه‌ای تعیین کرده بودند و به‌کار می‌بردند. اما با گذشت قرن‌ها و برقراری ارتباط بین تمدن‌ها و مهم‌تر از همه با گسترش علم و فناوری، واحدهای یکسان، دقیق و استانداردی قرار داده شد.

واحدهای طولی مثل اینچ، فوت، یارد و مایل واحدهای انگلیسی هستند. در ایران هم در گذشته واحدهایی مثل وجب، فرسخ، ذرع، گز و… برای اندازه‌گیری طولی استفاده می‌شد.

تبدیل واحدهای اندازه‌گیری طولی (فوت، اینچ، یارد)

تبدیل اینچ به سانتی متر و میلی متر،

1    میلیمتر    =    ۰۳۹ / ۰   اینچ

۱    اینچ    =    ۴۰۰ / ۲۵   میلی‌متر

۱    اینچ    =    ۵۴ / ۲   سانتی‌متر

تبدیل فوت به متر، اینچ، سانتی متر

۱    فوت    =    ۱۲   اینچ

۱    فوت    =    ۵ / ۳۰   سانتی‌متر

۱    فوت    =    ۳۰۵ / ۰    متر

تبدیل یارد به متر،سانتی متر، فوت

۱    یارد    =    ۳    فوت

۱    یارد    =    ۹۱۴ / ۰   متر

۱    یارد    =    ۴۴ / ۹۱  سانتی‌متر

۱    فوت    =    ۳۳۳ / ۰   یارد

۱    متر    =    ۰۹۳ / ۱   یارد

تبدیل مایل به کیلومتر، متر، فوت

۱    کیلومتر    =    ۶۲۱ / ۰   مایل

۱    مایل    =    ۶۰۹ / ۱  کیلومتر

۱    مایل    =    ۳ / ۱۶۰۹  متر

۱    مایل    =    ۱۷۶۰   یارد

۱    مایل    =    ۶۰۸۰   فوت

۱    مایل    =    ۵۱۵۲ / ۱   مایل

واحدهای اندازه‌گیری سطحی

چطور فوت را به متر یا سانتی‌متر تبدیل کنیم؟

برای تبدیل فوت به سانتی‌متر باید عدد مورد نظرتان را در 48/30 ضرب کنید. اگر بخواهید برعکس این‌کار را انجام دهید و سانتی‌متر را به فوت تبدیل کنید باید عدد مورد نظرتان را بر 28/30 تقسیم کنید. چون هر سانتی‌متر، 0328/0 فوت است.

هر فوت هم 3048/0 متر است و اگر می‌خواهید فوت را به متر تبدیل کنید باید عدد مورد نظرتان را ضرب‌در 3048/0 کنید.

روش تبدیل یارد به متر و متر به یارد

یارد از آن واحدهای اندازه گیری است که در آمریکا خیلی استفاده می‌شود.

هر یارد مساوی است با 0.9144 متر.

 اگر بخواهید متر را به یارد تبدیل کنید باید عدد مورد نظرتان را در 1.094 ضرب کنید. برای تبدیل یارد به متر هم می‌توانید عددتان را در 0.9144 ضرب کنید.

تبدیل متر به یارد  =   متر  ×  9144/0

تبدیل یارد به متر = یارد  ÷  094/1

آشنایی با تبدیل واحدهای اندازه‌گیری سطحی

اندازه‌ی سطح‌های مختلف با واحدهای اندازه‌گیری متفاوت بیان می‌شوند. مثلا سطح ساختمان‌ها با مترمربع، زمین‌های کشاورزی با هکتار و سطح شهرها، کشورها و سرزمین‌ها با کیلومتر مربع مشخص می‌شوند. ولی چطور می‌توان این واحدهای سطحی را به هم‌دیگر تبدیل کرد؟ درادامه فرمول کوتاه تبدیل واحدهای سطحی را آورده‌ایم:

تبدیل واحدهای اندازه‌گیری سطحی

1  سانتیمتر    =    ۱۵۵ / ۰     اینچ مربع

1  اینچ مربع    =    ۴۵۲ / ۶    سانتیمتر مربع

1  متر مربع    =    ۷۶۴ / ۱۰   فوت مربع

1  فوت مربع    =    ۰۹۳ / ۰    متر مربع

1  متر مربع    =    ۱۹۶ / ۱    یارد مربع

1  یارد    =    ۹    فوت مربع

1  یارد مربع    =    ۸۳۶۰     سانتیمتر مربع

1 یارد مربع    =    ۸۳۶ / ۰      مترمربع

1 میل مربع    =    ۵۹۰ / ۲    کیلومتر مربع

1  کیلومتر مربع    =    ۳۸۶ / ۰     میل مربع

1  کیلومتر مربع    =    ۱۰۰       هکتار

1  هکتار    =    ۰۱ / ۰      کیلومتر مربع

1  هکتار    =    ۴۷۱ / ۲      جریب

1  جریب    =    ۴۰۵ / ۰     هکتار

1  جریب    =    ۷۴۰ / ۴    یارد مربع

آشنایی با واحدهای اندازه گیری حجمی و نحوه‌ی تبدیل کردن‌شان به همدیگر

حجم مایعات در بیشتر موارد با واحدهایی مثل لیتر، سی‌سی، مترمربع، گالن و بشکه مشخص می‌شوند. البته واحدهای استاندارد حجم در دستگاه  SI، متر مکعب و سانتی‌متر مکعب هستند.

واحدهای اندازه‌گیری حجمی

تبدیل واحدهای حجمی

۱  اینچ مکعب    =    ۳۸۷ / ۱۶   سانتیمتر مکعب

1  پنت    =    ۵۶۸ / ۰     لیتر

1 لیتر    =    ۰۲۶ / ۶۱     اینچ مکعب

1  لیتر    =    ۷۵۹۸ / ۱      پاینت

1 لیتر    =    ۲۶۴۱۷۸ / ۰    گالن آمریکایی

1  لیتر    =    ۲۱۹۹۷۵ / ۰     گالن امپریال

1  لیتر    =    ۰۳۵۳۱۶ / ۰     فوت مکعب

1  لیتر    =    ۰۰۶۲۹ / .    بشکه آمریکایی

1  متر مکعب    =    ۳۱۵ / ۳۵      فوت مکعب

1 متر مکعب    =    ۱۷ / ۲۶۴     گالن آمریکایی

1  متر مکعب    =    ۹۷ / ۲۱۹     گالن امپریال

1  متر مکعب    =    ۲۸۹۸ / ۶   بشکه آمریکایی

1  کیلو لیتر    =    ۱۰۰۰      لیتر

1  کیلو لیتر    =    ۳۰۸ /۰    یارد مکعب

1  فوت مکعب    =    ۳۱۶ / ۲۸     لیتر

1  فوت مکعب    =    ۴۸۰۵ / ۷   گالن آمریکایی

1  فوت مکعب    =    ۲۲۸۸ / ۶   گالن امپریال

1  فوت مکعب    =    ۰۲۸۳۱۷ / ۰     متر مکعب

1  فوت مکعب    =    ۳۲۱         اینچ مکعب

1 گالن آمریکایی    =    ۷۸۵۳۳ / ۳   لیتر

1  گالن آمریکایی    =    ۸۲۲۶۸ / ۰   گالن امپریال

1  گالن آمریکایی    =    ۱۳۳۶۸۱ / ۰   فوت مکعب

1  گالن آمریکایی    =    ۰۳۳۸۰۹۵ / ۰   بشکه آمریکایی

1  گالن آمریکایی    =    ۰۰۳۷۸۵۴ / ۰     متر مکعب

1  گالن امپریال    =    ۴۲ / ۲۷۷      اینچ مکعب

1  گالن امپریال    =    ۵۴۵۹۲ / ۴      لیتر

1  گالن امپریال    =    ۱۶۰۵۴۴ / ۰     فوت مکعب

1  گالن امپریال    =    ۲۰۰۹۴ / ۱    گالن آمریکایی

1  گالن امپریال    =    ۰۲۸۵۹۴ / ۰  بشکه آمریکایی

1  گالن امپریال    =    ۰۰۴۵۴۶۱ / ۰    متر مکعب

1  بشکه آمریکایی    =    ۹۷۰۲    اینچ مکعب

1  بشکه آمریکایی    =    ۹۸۴ / ۱۵۸       لیتر

1  بشکه آمریکایی    =    ۴۴     گالن آمریکایی

1  بشکه آمریکایی    =    ۹۷۲۶ / ۳۴     گالن امپریال

1  بشکه آمریکایی    =    6146 / 5    فوت مکعب

1  بشکه آمریکایی    =    15899 / 0   متر مکعب

انواع واحدهای اندازه‌گیری وزن

زمین به تمام اجسام یک نیروی گرانش وارد می‌‌کند. به مقدار این نیرو، وزن جسم می‌گویند و با واحد نیوتن آن را نشان می‌دهند. مقدار وزن همیشه ثابت نیست و با تغییر مقدار نیروی گرانشی که به جسم وارد می‌شود، وزنش هم تغییر می‌کند. مثال‌های مختلف این موضوع حتما به گوش‌تان خورده است؛ مثلا حتما شنیده‌اید که وزن فضانوردان در ایستگاه‌های فضایی تغییر می‌کند و این به مقدار نیروی گرانش سیاره‌های مختلف بستگی دارد.

اما داستان جرم متفاوت است. جرم مقدار ماده‌ی تشکیل دهنده‌ی جسم است و همیشه و هرجا مقدار ثابت و مشخصی دارد. خیلی‌ها جرم و وزن را دو مقوله‌ی یکسان درنظر می‌گیرند؛ درصورتی‌که در مفهوم فیزیکی چنین چیزی درست نیست. ولی ما در بحث واحدهای اندازه‌گیری فعلا به مفهوم فیزیکی جرم و وزن و تفاوت‌شان کاری نداریم و هر دو را یکسان درنظر می‌گیریم.

واحدهای اندازه‌گیری متفاوتی برای وزن اجسام وجود دارد. واحدهای اندازه‌گیری مثل پوند، اسلاگ و اونس انگلیسی هستند و واحدهایی مثل نخود، مثقال، من، سیر و خروار جزو واحدهای وزن ایرانی به‌شمار می‌روند. در سیستم SI هم کیلوگرم به‌عنوان واحد استاندارد وزن و جرم درنظر گرفته می‌شود. در ادامه فرمول‌های ساده‌ای برای تبدیل واحدهای اندازه‌گیری وزنی و جرمی آورده‌ایم.

واحدهای اندازه‌گیری وزنی

تبدیل واحدهای اندازه‌گیری وزنی

۱  گرم    =    ۰۳۵ / ۰     اونس

۱  اونس    =    ۳۵ / ۲۸     گرم

۱  پوند    =    ۴۵۳۵۹۲ / ۰  کیلوگرم

۱  پوند    =    ۵۹۲ / ۴۵۳     گرم

۱  کیلو گرم    =    ۲۰۴۶۲ / ۲      پوند

۱  پود روسی    =    ۳۸۰ / ۱۶   کیلو گرم

۱  کیلو گرم    =    ۰۶۱ / ۰    پود روسی

۱  تن    =    ۱۰۰۰      کیلوگرم

۱  خروار    =    ۳۰۰   کیلوگرم

۱  خروار    =    ۱۰۰   من تبریز

۱  خروار    =    ۶۴۰۰۰  مثقال

۱  ری    =    ۱۲    کیلوگرم

۱  ری    =    ۴     من تبریز

۱  ری    =    ۲۵۶۰      مثقال

۱  کیلو گرم    =    ۱۰۰۰    گرم

۱  من تبریز    =    ۳    کیلو گرم

۱  من تبریز    =    ۶۴۰     مثقال

۱  چارک    =    ۱۰     سیر

۱  چارک    =    ۷۵۰   گرم

۱  چارک    =    ۱۶۰    مثقال

۱  سیر    =    ۷۵    گرم

۱  سیر    =    ۱۶     مثقال

۱  مثقال    =    ۶۸۷۵ / ۴   گرم

۱  مثقال    =    ۲۴      نخود

۱  نخود    =    ۱۹۵۳ / ۰   گرم

۱  نخود    =    ۴     گندم

۱  گندم    =    ۰۴۸۸ / ۰   گرم

۱  تن متریک    =    ۹۸۴۲۱ / ۰    تن بزرگ

۱  تن متریک    =    ۱۰۲۳۱ / ۱   تن کوچک

۱  تن متریک    =    ۶ / ۲۲۰۴   پوند

۱  تن بزرگ    =    ۱۲ / ۱    تن کوچک

۱  تن بزرگ    =    ۰۱۶۰۵ / ۱    تن متریک

۱  تن کوچک    =    ۸۹۲۸۵۷ / ۰   تن بزرگ

۱  تن کوچک    =    ۹۰۷۱۸۵ / ۰  تن متریک

۱  تن کوچک    =    ۲۰۰۰   پوند

واحدهای نیروی حرارت

۱ قوه اسب    =    ۵۵۰     فوت پوند در ثانیه

۱ قوه اسب    =    ۷۴۶ / ۰  کیلو وات

۱ قوه اسب    =    ۰۱۴ / ۱  اسب بخار

۱ اسب بخار    =    ۵۴۲     فوت پوند در ثانیه

۱ اسب بخار    =    ۹۸۶ / ۰   قوه اسب

۱ اسب بخار    =    ۷۳۶ / ۰  کیلو وات

۱ کیلو وات    =    ۱۰۰۰  وات

۱ کیلو وات    =    ۳۴۰ / ۱  قوه اسب

۱ کیلو وات    =    ۳۵۹ / ۱  اسب بخار

۱ کیلو وات    =    ۷۳۷   فوت پوند در ثانیه

آشنایی با واحدهای اندازه‌گیری

واحد های انگلیسی

۱ واحد حرارتی    =    ۲۵۲  کیلوگرم کالری

۱ واحد حرارتی    =    ۳۹۳ / ۰  قوه اسب در ساعت

۱ واحد حرارتی    =    ۲۹۳ / ۰  کیو وات ساعت

۱۰۰۰ کیلو گرم کالری    =    ۳۰۶۸    واحد حرارتی

۱۰۰۰ کیلو گرم کالری    =    ۵۵۹ / ۱  قوه اسب در ساعت

۱۰۰۰ کیلو گرم کالری    =    ۱۶۳ / ۱ کیلو وات ساعت

کیلو وات ساعت    =    ۳۴۱۱    واحد حرارتی

کیلو وات ساعت    =    ۱۳۴۰   قوه اسب در ساعت

کیلو وات ساعت    =    ۶ / ۸۵۹ کیلوگرم کالری

این مقاله را نیز مطالعه کنید: ابزار کارسنج و هدف گذاری برای سال 1400

سخن پایانی

آشنایی با انواع واحدهای اندازه‌گیری و نحوه‌ی تبدیل کردن‌شان به همدیگر جزء آن دسته از دانستنی‌ها هستند که خیلی‌وقت‌ها به آن احتیاج پیدا می‌کنیم و دوست داریم همیشه در دسترس‌مان باشند. به همین دلیل در این مقاله سعی کردیم توضیحی کلی درمورد انواع واحدهای اندازه‌گیری و نحوه‌ی تبدیل‌شان به هم ارائه کنیم و فرمول ساده‌ی تبدیل واحدها را در اختیارتان بگذاریم. این‌طوری در مواقع ضروری بدون استرس و سریع سراغ مقاله می‌آیید، واحد مورد نظرتان را پیدا می‌کنید و به هر واحدی که بخواهید تبدیلش می‌کنید.

سوالات متداول

  1. هر مایل چند کیلومتر است؟
    هر مایل مساوی 609/1 کیلومتر است. یعنی برای تبدیل مایل به کلیومتر، باید آن را در 609/1 ضرب و برای تبدیل کیلومتر به مایل، باید آن را بر 621/0 تقسیم کنید.
  2. هر فوت چند متر است؟
    هر فوت مساوی 3048/0 متر است؛ یعنی برای تبدیل فوت به متر، باید آن را در 3048/0 ضرب و برای تبدیل متر به فوت، باید آن را بر 280/3 تقسیم کنید.
  3. هر هکتار چند کیلومتر مربع است؟
    هر هکتار مساوی 01/0 مترمربع است؛ یعنی برای تبدیل هکتار به کلیومتر مربع باید آن را در 01/0 ضرب و برای تبدیل کیلومتر مربع به هکتار، باید آن را بر 100 تقسیم کنید.

اشتراک گذاری مطلب :

جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با پایه تحصیلیتان شماره تماس خود را وارد نمایید

مقالات مرتبط