افتخارات مجموعه مدارس سلام در ۵ سال گذشته

کواسپیس آنلاین جهانی | 2020

کسب سه مقام فینالیست در لیگ پرایمری و سکندری

کواسپیس آنلاین جهانی | 2020

کسب یک مقام فینالیست در لیگ سکندری

روبوکاپ آسیایی-روسیه | 2019

مقام سوم لیگ امدادگر پیشرفته

روبوکاپ آسیایی-روسیه | 2019

مقام سوم لیگ امدادگر پیشرفته

روبوکاپ آسیایی-روسیه | 2019

رتبه دوم و سوم کواسپیس پرایمری

روبوکاپ آسیایی-روسیه | 2019

رتبه چهارم کواسپیس سکندری

روبوکاپ – استرالیا | 2019

مقام دوم لیگ شبیه ساز امدادگر بخش دانشجویی

فیراکاپ کره جنوبی | 2019

رتبه اول لیگ اسپورت

فیراکاپ کره جنوبی | 2019

رتبه اول لیگ سیتی ریسر

فیراکاپ کره جنوبی | 2019

رتبه اول لیگ جنگجو

فیراکاپ کره جنوبی | 2019

رتبه دوم لیگ اسپورت

فیراکاپ کره جنوبی | 2019

رتبه اول لیگ جنگجو

ویپا کره جنوبی | 2019

مدال طلای مقالات علمی مهندسی مواد

ویپا تایوان | 2019

مدال طلای مقالات علمی مهندسی مواد

ویپا تایوان | 2019

مدال نقره مقالات علمی مهندسی مواد

ویپا تایوان | 2019

مقام اول ایده و اختراع در زمینه شیمی

آسیا و اقیانوسیه – کیش | 2018

مقام سوم لیگ کواسپیس پیشرفته

آسیا و اقیانوسیه – کیش | 2018

مقام سوم لیگ کواسپیس

آسیا و اقیانوسیه – کیش | 2018

مقام اول سوپر تیم لیگ کواسپیس

آسیا و اقیانوسیه – کیش | 2018

رتبه اول سوپر تیم سکندری

آسیا و اقیانوسیه – کیش | 2018

رتبه سوم سوپر تیم سکندری

آسیا و اقیانوسیه – کیش | 2018

کسب مقام اول در رشته‌ ربات امدادگر مجازی

آسیا و اقیانوسیه – کیش | 2018

رتبه اول و دوم کواسپیس پرایمری

فیراکاپ تایوان | 2018

رتبه سوم لیگ میشن ایمپاسیبل

فیراکاپ تایوان | 2018

رتبه اول لیگ اسپورت

ویپا-چین-شانگهای | 2018

مدال نقره مقالات پزشکی

روبوکاپ-ژاپن | 2017

رتبه سوم روبوکاپ جهان ربات‌های امدادگر

ویپا-ترکیه | 2017

مقام اول ایده و اختراع در زمینه شیمی

ویپا-کانادا | 2017

مقام دوم ایده و اختراع در زمینه شیمی

روبوکاپ-آلمان | 2016

مقام نخست در بخش بهترین رقابت فنی تهیه نقشه از محیط در لیگ دانشجویی شبیه سازی ربات امداد گر مجازی در مسابقات جهانی

روبوکاپ-چین | 2015

مقام اول بهترین ارائه لیگ امدادگر مقدماتی

روبوکاپ-چین | 2015

مقام سوم سوپرتیم لیگ امدادگر مقدماتی

روبوکاپ-برزیل | 2014

مقام اول لیگ امدادگر مقدماتی

زاگرب|کرواسی | 2014

مقام دوم گرایش کشاورزی

پژوهش سراهای کشور | 1399

کسب سه مقام فینالیست در لیگ پرایمری و سکندری

جونیور کاپ | 1398

مقام اول کواسپیس پیشرفته

جونیور کاپ | 1398

مقام اول رشته مسیریاب

جونیور کاپ | 1398

مقام اول فوتبالیست سبک وزن

جونیور کاپ | 1398

مقام اول رشته فوتبالیت لیگ بیگ فیلد

جونیور کاپ | 1398

مقام دوم رشته فوتبالیست سبک وزن

خانه ریاضی | 1398

مدال طالی شیمی خانه ریاضی

خانه ریاضی | 1398

مدال نقره شیمی خانه ریاضی

جشنوراه سینا – علوم و تحقیقات | 1398

رتبه اول پیل سوختی

فیراکاپ | 1398

مقام دوم لیگ عبور از مانع و کسب مجوز حضور در مسابقات جهانی کره

فیراکاپ | 1398

مقام سوم لیگ هاکی روی چمن و کسب مجوز حضور در مسابقات جهانی کره

مسابقات ربوکاپ آزاد ایران | 1398

مقام سوم امدادگر ب

فیراکاپ | 1398

رتبه اول لیگ چالش عبور از مانع

فیراکاپ | 1398

رتبه دوم لیگ اسپورت، کسب سهمیه جهانی

فیراکاپ | 1398

رتبه اول لیگ جنگجو هوشمند

فیراکاپ کشوری | 1398

کسب عنوان بهترین ایده

جشنواره خوارزمی | 1398

رتبه عالی مرحله دوم زبان انگلیسی

فیراکاپ کشوری | 1398

رتبه دوم لیگ اسپورت، کسب سهمیه جهانی

جشنواره خوارزمی | 1398

2 طرح برگزیده کشوری

جشنواره خوارزمی | 1398

7 طرح برگزیده استانی

فیراکاپ کشوری | 1398

رتبه اول سوپرتیم لیگ اسپورت

روبوکاپ-ایران | 1397

مقام اول مسابقات فوتبالیست سبک وزن مقدماتی بیگ فیلد

جشنواره یک ایده، یک دنیا-تهران | 1397

مقام دوم مقالات مهندسی مواد

جشنواره یک ایده، یک دنیا-تهران | 1397

مقام اول مقالات معماری

جشنواره یک ایده، یک دنیا-تهران | 1397

مقام اول بخش ماشین شیمیایی

جشنواره یک ایده، یک دنیا-تهران | 1397

مقام سوم مقالات پزشکی

روبوکاپ-ایران | 1397

مقام اول مسابقات امدادگر خط بخش سوپر تیم

جشنواره دریا | 1397

مقام اول کمیشیپ

مسابقات ربوکاپ آزاد ایران | 1397

مقام سوم کواسپیس

مسابقات ربوکاپ آزاد ایران | 1397

مقام اول سوپر تیم کواسپیس

مسابقات ربوکاپ آزاد ایران | 1397

مقام اول سوپر تیم وزن آزاد

مسابقات ربوکاپ آزاد ایران | 1397

مقام سوم امدادگر ب

جشنواره خوارزمی | 1397

2 طرح برگزیده کشوری

جشنواره خوارزمی | 1397

7 طرح برگزیده استانی

مسابقات ربوکاپ آزاد ایران | 1397

مقام دوم لیگ سوپر تیم

فیراکاپ کشوری | 1397

رتبه اول اسپورت پرایمری کسب سهمیه جهانی

مسابقات ربوکاپ آزاد ایران | 1397

رتبه اول سوپر تیم کواسپیس

مسابقات ربوکاپ آزاد ایران | 1397

رتبه دوم گرایش ربات امدادگر مجازی

جشنواره خوارزمی | 1397

رتبه سوم در گرایش عکاسی

فیراکاپ | 1397

رتبه اول اسپورت کسب سهمیه جهانی

جشنواره یک ایده، یک دنیا-تهران | 1397

رتبه دوم مقالات پزشکی

فرزکاپ | 1397

مقام اول فوتبالیست وزن آزاد

فرزکاپ | 1397

مقام سوم فوتبالیست وزن سبک

گرین فستیوال | 1397

رتبه سوم رشته معماری بخش غرفه

گرین فستیوال | 1397

رتبه سوم رشته معماری بخش مقاله

فرزکاپ | 1396

مقام دوم ربات فوتبالیست سبک وزن

فرزکاپ | 1396

مقام سوم ربات فوتبالیست سنگین

فرزکاپ | 1396

بهترین مصاحبه فنی

فرزکاپ | 1396

قهرمانی بهترین عملکرد فنی و کسب مقام اول در سوپرتیم

آرشی کاپ | 1396

مقام اول مسابقات مقالات معماری

جشنواره خوارزمی | 1396

رتبه برتر استان در بخش مقالات معماری

جشنواره خوارزمی | 1396

رتبه برتر استان تهران در رشته زبان فارسی

جشنواره خوارزمی | 1396

رتبه ممتاز استان تهران در رشته زبان انگلیسی

مسابقات ربوکاپ آزاد ایران | 1396

مقام دوم سوپرتیم ربات فوتبالیست سبک وزن

مسابقات ربوکاپ آزاد ایران | 1397

برنده جایزه بهترین تیم تازه وارد در بخش ربات امداد فضای مشترک

مسابقات ربوکاپ آزاد ایران | 1397

مقام اول ربات امدادگر ب

مسابقات ربوکاپ آزاد ایران | 1397

مقام سوم ربات امدادگر الف پرایمری

مسابقات ربوکاپ آزاد ایران | 1397

مقام دوم کواسپیس پرایمری

جشنواره خوارزمی | 1396

طرح برگزیده جشنواره خوارزمی شیمی

جشنواره خوارزمی | 1396

طرح برگزیده جشنواره خوارزمی ادبیات

مسابقات روبوکاپ آزاد ایران | 1396

رتبه اول قابلیت فنی جابه‌جایی اشیا و راهیابی به مسابقات ربوکاپ ژاپن

مسابقات روبوکاپ آزاد ایران | 1396

مقام سوم در لیگ ربات فوتبالیست سبک وزن

مسابقات روبوکاپ آزاد ایران | 1396

کسب مقام سوم در سوپر لیگ ربات فوتبالیست سبک وزن

مسابقات روبوکاپ آزاد ایران | 1396

کسب مقام اول در سوپر لیگ و کسب عنوان بهترین عملکرد فنی ربات

جشنواره زیست فناوری شهر تهران | 1396

6 رتبه برتر شهر تهران در رشته زیست

مسابقات روبوکاپ آزاد ایران | 1395

راهیابی به فینال مسابقات رباتیک – گرایش شبیه ساز دو بعدی

مسابقات روبوکاپ آزاد ایران | 1395

مقام سوم مسابقات در لیگ امداد فضای مشترک

مسابقات روبوکاپ آزاد ایران | 1395

مقام نخست در بخش سوپرتیم

فیراکاپ | 1395

رتبه سوم لیگ ترابری

مسابقات روبوکاپ آزاد ایران | 1394

مقام اول لیگ امدادگر مقدماتی و راهیابی به مسابقات جهانی چین 2015

مسابقات روبوکاپ آزاد ایران | 1394

مقام اول لیگ امدادگر مقدماتی و راهیابی به مسابقات جهانی چین 2015

تبیان

مقام اول و دوم مسابقات سازه سنگین

تبیان

مقام دومی ستون فشاری

تبیان

مقام دوم راندمانی

تبیان

مقام اول هوافضا-گلایدر

تبیان

مقام دوم هاورکرافت

تبیان

مقام دوم سمینار دانش آموزی گرایش پزشکی و بدن